KOHTI MIELEKÄSTÄ, TEHOKASTA JA MONIPUOLISTA OPPIMISTA

Tutkimus opetuksen kehittämisestä

Timo Hirvonen
Pro gradu –tutkielma
Opettajankoulutus
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Kevät 2003

 

Tiivistelmä


Tutkimuksessa on lähestytty opetuksen uusista tavoitteista lähteviä haasteellisia vaatimuksia, ja peilattu niitä oppilaiden toiveisiin mielekkään oppimisen suhteen. Tähän on liitetty teoreettinen tarkastelu niistä mahdollisuuksista, mitä voimme luoda käytännön opetukseen. Erityistä huomiota on osoitettu konstruktivismia kohtaan, ja pohdittu sen sopivuutta opetukseen.

Teoreettinen ja oppimistavoitteinen tarkastelu linkittyy alusta alkaen käytännön opetussovelluksen luomiseen, jolloin käytännön tasolla pyritään vastaamaan monipuoliseen tavoitekenttään. Tutkimis-, suunnittelu- ja rakennusprojektissa yhdistyy vastaukset teorian, opetussuunnitelmien ja oppilaiden vaatimuksiin opetuksen suhteen, huomioiden myös teknologiakasvatuksen erityistarpeet.

Koska tutkimus noudattaa triangulaation ja poikittaisvaliditeetin periaatteita, se yhdistää tutkimuksellisesti laadullisia ja määrällisiä mittareita. Tulosten pohjalta havaitaan, että oppilailla on visuaalisia, auditiivisia, kinesteettisiä ja tutkivia tapoja lähestyä ja hahmottaa tietoa. Oppimisessa tekemisen ja ongelmanratkaisun merkitys oppimistulosten synnyttäjinä on suuri. Konstruktivistisen oppimisteorian mukaiset opetusmenetelmät edesauttavat vuoden 2003 opetussuunnitelman moninaisiin tavoitteisiin pääsemistä, tukien jopa 18 oppimisen osa-aluetta. Myös teknologiakasvatuksen periaatteet innovatiivisesta keksimisestä ovat tulosten mukaan mahdollisia.


Avainsanat:
konstruktivismi, oppimateriaali, opetussuunnitelmat, oppimisprosessi, oppimistyylit, oppimisympäristö, oppimispsykologia, oppiminen, opetus, teknologiakasvatus


SISÄLTÖ


1. Tutkimuksen tarkoitus

2. Opetuksen tavoitteita ja muotoja suhteessa oppilaiden toiveisiin oppimisesta

3. Piilo-opetussuunnitelman rakentumisesta ja vaikutuksista

4. Käsityksiä oppimisesta

        4.1 Paradigmojen perustaa
        4.2 Historian kautta nykypäivään
        4.3 Kokemuksellisuus oppimisessa
        4.4 Tiedon rakenteita etsimässä

5. Konstruktivismi

        5.1 Teoria
                5.1.1 Muutakin kuin opetusoppia
                5.1.2 Konstruktivismin suuntauksia
                5.1.3 Perimmäinen idea oppimisen näkökulmasta
                5.1.4 Kohti oppimisen synteesiä

        5.2 Perusteita
                5.2.1 Konstruktivismia opetuksessa
                5.2.2 Toteutuksen ongelmia
                5.2.3 Ylevä ideologia, mutta miten käytännössä

        5.3 Sovelluksia
                5.3.1 Induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa
                5.3.2 Suunnittelemalla oppiminen ja kognitiivinen oppipoikateoria
                5.3.3 Ongelmalähtöinen tutkiva oppiminen
                5.3.4 Yhteistoiminnallinen oppiminen
                5.3.5 Luokkahuone vai oppimistila?
                5.3.6 Verkko-opetus
                5.3.7 Teknologiakasvatus
                5.3.8 Evaluaatio
                5.3.9 Uusi opettajakäsitys

6. Opetusmateriaalista – konstruktivismia käytännössä

7. Tutkimusmenetelmät

        7.1 Yleistä
        7.2 Osallistuva havainnointi
        7.3 Miellekarttamittaus
        7.4 Lomakekysely oppilaille
        7.5 Teknisen laitteen selittäminen

8. Opetusmateriaalin soveltaminen ja toimivuus

        8.1 Testiryhmää etsimässä
        8.2 Projektin eteneminen
        8.3 Muut tulokset           
                8.3.1 Oppimistyylien jäljillä
                8.3.2 Tuki monipuolisille oppimistavoitteille
                8.3.3 Oppilaiden ajatuksia
                8.3.4 Käsitteiden konstruktiot
                8.3.5 Oppimisen jäsentyminen ja tekninen ymmärrys

9. Päätelmät

        9.1 Tutkimis-, suunnittelu- ja rakennusprojekti eli avoimen oppimisen toimivuudesta
        9.2 Kehitys eteenpäin

10. Pohdintaa

        10.1 Tutkimuksen luottavuudesta
        10.2 Miten eteenpäin?

Lähteet

Liite 1

Liitteet 2-9